Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida

Villkorad läkemedelsanvändning – pilotprojekt VILA

ViLA MJÖLK är avslutat


Jordbruksverket startade under mars 2011 ett pilotprojekt där villkorad läkemedelsanvändning prövas för att utveckla djurhälsoarbetet i mjölkproducerande besättningar. Pilotprojektet avslutades den 31 maj 2012.

Till höger hittar du Statens Lantbruksuniversitets utvärderingsrapport av projektet. Bilagor till rapporten kompletteras inom kort.

Ett 20-tal veterinärer har deltagit i projektet. SLU och Jordbruksverket vill tacka samtliga som har deltagit i projektet. Deltagarna har gjort en ovärderlig insats, och har bidragit till att utreda frågeställningen kring villkorad läkemedelsamvändning i mjölkproducerande besättningar. 

Vad var syftet med pilotprojektet?


Syftet med projektet var en förenkling och utveckling av lantbruksföretagen samt en förbättring av det generella djurhälsoläget. I utvärderingen kommer läkemedelsförbrukningen att vara en viktig del. Till höger kan du läsa mer om pilotprojektet.

Djurägare får möjlighet att inleda behandling vid speciella symtom


Villkorad läkemedelsanvändning innebär att en djurägare får möjlighet att ha vissa förstahandspreparat hemma och själv inleda behandling då vissa i förväg bestämda symtom uppträder. Det är tydligt avgränsat vilka symtom djurägaren får behandla och vilka läkemedel som får villkoras, och en veterinär ska regelbundet följa upp djurägarens behandlingar.
Mer om vilka läkemedel som är tillåtna och varför, samt vilka symtombilder som kan behandlas med villkorad läkemedelsanvändning hittar du till höger.

Veterinären kan jobba mer med förebyggande arbete


De djurägare som ingår i projektet har skrivit ett kontrakt med en försöksveterinär, där man kommer överens om att veterinären ska göra planerade besök hos lantbrukaren med ett visst intervall. Man kommer också överens om att lantbrukaren får ha vissa läkemedel hemma för behandling av vissa symtombilder.
 

Basbesök och utvidgade besök på gårdar


Vid försökets inledning har gårdens ordinarie besättningsveterinär gjort ett inledande besök i sällskap med en särskilt utvald second opinionveterinär, SOV. De gick igenom hela besättningen och fyllde i en djurskyddsdeklaration. I djurskyddsdeklarationen finns ett antal kontrollpunkter, till exempel ska renhet, utrymme, betestillgång och djurens rörelser kontrolleras. Flera av de utvalda gårdarna har haft anmärkningar vid det inledande besöket och en förutsättning för att få vara med är att man gör en realistisk åtgärdsplan, vilket samtliga har gjort.

Det inledande besöket följs upp av basbesök och udvigade besök av den ordinarie besättningsveterinären. Mer information om veterinärbesöken i pilotprojektet VILA, kan du läsa om till höger.

Hur ofta sker besöken?


Hur långt det får gå mellan veterinärens besök beror dels på gårdens storlek, dels på djurhälsoläget i besättningen. Små besättningar har som grund besök var tredje vecka, stora gårdar varje. Om man når upp till vissa djurhälsotal så kan man få förlängt besöksintervall, som längst det dubbla intervallet. 

Djurskydd och livsmedelssäkerhet viktigt


Pilotprojektet ska ge oss svar på hur väl vårt föreslagna upplägg kommer att fungera, och hur vi måste arbeta vidare för att nå dit vi har tänkt oss. Läkemedelsbehandlingarna ska dessutom fortfarande vara kontrollerade och systemet får inte riskera djurskydd eller livsmedelssäkerhet. Hur det går kommer att utvärderas löpande under pilotprojektet.

Stark kontroll över antibiotikaanvändningen


Vid utvärdering av pilotprojektet kommer läkemedelsförbrukningen att vara en viktig del. Jordbruksverket kommer inte att tillåta att läkemedelsförbrukningen, och framförallt inte antibiotikaanvändningen, ökar mycket med detta system. Med en ökad veterinär närvaro, bättre djurhållning som ger friskare djur och en stark kontroll bör läkemedelsanvändningen i stället minska.

Kontakt

Sidan senast uppdaterad:   2012-10-29