Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Mina Sidor: Version: 2.4.4 Tid: 20170508-1650

Transportera nötkreatur

Transport nära gården


Dessa bestämmelser gäller när du transporterar egna nötkreatur med ditt eget fordon och transporten inte går längre från gården än 50 kilometer.

Det här gäller alla kortare transporter

 • Du får bara transportera dina nötkreatur när de är lämpliga att transportera.
 • Nötkreatur som är sjuka eller skadade får inte transporteras.
 • Om det behövs ska du kunna sköta om nötkreaturen under transporten.
 • Utrymmet där djuren transporteras ska vara utformat så att djuren kan stå upp och ligga ner i naturlig ställning.
 • Om det behövs ska du i utrymmet kunna sätta in skiljeväggar som skyddar nötkreaturen.
 • Utrymmet där djuren transporteras ska ha god ventilation.
 • När djuren lastas i eller ur fordonet ska du använda lämplig utrustning till exempel lastramper.
 • Om det behövs ska rampen ha räcken och tvärgående ribbor som gör att djuren inte faller av rampen eller halkar.
 • Lastramperna ska luta så lite som möjligt.

Undantag


Du får transportera ett sjukt eller skadat djur till veterinär om transporten är brådskande även om du inte uppfyller kraven. Men det får inte finnas någon risk för att djuret kan lida av transporten. Om du är tveksam till om det är lämpligt att transportera djuret är det bäst om du kontaktar en veterinär.

Längre transporter


Om du transporterar dina nötkreatur längre än 50 kilometer har du fler bestämmelser att följa. För dig som transporterar djur i din ekonomiska verksamhet eller är djurtransportör finns ännu fler bestämmelser, de hittar du på sidorna om transporter inom ekonomisk verksamhet. Du hittar de fullständiga bestämmelserna för transporter till höger.

Allmänna krav för längre transporter

 • Du får bara transportera dina nötkreatur när de är lämpliga att transportera. Nötkreatur som är sjuka eller skadade får inte transporteras.
 • När djuren lastas i eller ur fordonet ska du använda lämplig utrustning, till exempel lastramper. Om det finns behov ska rampen ha räcken och tvärgående ribbor som gör att djuren inte faller av rampen eller halkar. Rampen ska luta så lite som möjligt.
 • Du ska kunna sköta om nötkreaturen under transporten eller anförtro skötseln till någon som är lämplig.
 • Du ska kunna se till djuren minst varannan timme under transporten.
 • Utrymmet där djuren transporteras ska vara utformat så att djuren kan stå upp och ligga ner i naturlig ställning. Om det behövs ska du kunna sätta in skiljeväggar som skyddar djuren.
 • Utrymmet ska ha tillräcklig ventilation. Golvet ska vara halkfritt, slätt och täckt med lämpligt strö- eller bäddmaterial.
 • Okastrerade vuxna tjurar ska transporteras åtskilda från hondjur. Vuxna djur ska vara åtskilda från unga djur men en diande kalv ska transporteras tillsammans med kon.
 • Mjölkande kor ska mjölkas omedelbart före lastningen.
 • Det ska finnas bra möjligheter att rädda djuren ur fordonet vid brand eller annan olycka.

Transporttid


Du får transportera dina nötkreatur upp till åtta timmar. Om transporten uppfyller vissa krav kan du få transportera nötkreaturen över åtta timmar. De kraven är att:
 • det ska finnas tillräckligt mycket strö på golvet för att djuret ska ha det bra
 • det ska gå att nå djuren för inspektion
 • ventilationen ska vara tillräcklig och den ska kunna anpassas efter både den inre och yttre temperaturen
 • det ska finnas rörliga skiljeväggar så att det går att skapa olika avdelningar
 • behöver djuren fodras ska det finnas bra anordningar för det, det ska finnas lämpligt foder och mängden foder ska vara anpassad till djuren och transporttiden
 • det ska vara möjligt att ge djuren vatten på transporten
 • mjölkande kor ska mjölkas var tolfte timme

För transporter till slakt gäller att:

 • nötkreaturen får transporteras i högst 8 timmar inom Sverige. Om det krävs för att nå fram till närmaste slakteri får djuren i enstaka fall transporteras i högst 11 timmar.

Dräktiga kor eller kvigor


Du får inte transportera en dräktig ko eller kviga:
 • mindre än 28 dygn före den beräknade kalvningen
 • tidigare än 21 dygn efter kalvningen

Tar transporten längre tid än ett dygn får du inte transportera djuret om det är mindre än sex veckor kvar till den beräknade kalvningen.

Kalvar


En kalv måste vara minst 14 dagar och naveln ska vara helt läkt innan du får transportera den.
Minsta utrymme per djur vid vägtransport

Kategori

Ungefärlig vikt i kg

Yta i m² per djur

Små kalvar500,40
Medelstora kalvar1100,70
Tunga kalvar2000,95
Medelstora djur3251,30
Tunga djur5501,60
Mycket tunga djur7002,20
 9002,70

Transporter utomlands


För transporter av nötkreatur utomlands som är längre än åtta timmar måste du ha en färdjournal. Du hittar färdjournalen till höger.

Skyltar

Skyltar som är godkända i andra länder