Utskrift från Jordbruksverket
25 oktober 2014
Du är här:

Stallmiljö för nötkreatur

Djuren får inte skada sig på inredningen

Djuren ska kunna dricka lugnt och naturligt

Alla djur ska kunna ligga samtidigt på en torr plats

Du bör ha båsavskiljare om djuren är bundna i stallet

I lösdriftsstall ska du ha ett särskilt utrymme för kalvar

Stallgolvet ska vara jämnt och halksäkert

I vissa fall får ditt stall ha dränerande golv

Tillåtna spaltgolv för olika nötkreatur
 

Mjukt spaltgolv

Hårt spaltgolv

Liggyta i bås med delvis mjukt spaltgolv

Liggyta i bås med delvis hårt spaltgolv

Kalvar 1 - 4 månader Ja Ja¹) Nej Nej
Kalvar 4 - 6 månader Ja Ja²) Nej Nej
Ungdjur Ja Ja²) Ja Ja
Kor och kvigor som har mindre än två månader kvar till kalvning Nej Nej Ja Nej
Vuxna tjurar Ja Ja²) Ja Ja
¹)Fram till 1 augusti 2012 om boxen användes innan den 1 augusti 2007 med sådan liggyta.
²)Om boxen användes för vuxna tjurar innan den 1 augusti med sådan liggyta.

Liggyta i bås med delvis mjukt spaltgolv har i främre delen gummimatta och i bakre delen gödseldränerande gummispaltgolv.

Liggyta i bås med delvis hårt spaltgolv har i främre delen helt golv eller annan godtagbar liggyta, till exempel urindränerande golv. Den bakre delen av båset består av gödseldränerande golv av hårt material.  

Stallet ska ha fönster och belysning


Ett stall för nötkreatur ska ha fönster eller andra insläpp för dagsljus. Stallet ska ha belysning som inte orsakar dina nötkreatur obehag. Belysningen ska vara fast monterad och göra det möjligt för dig att se till dina djur utan svårighet.
 
Om du har en ligghall för utegångsdjur eller för djur som hålls på bete behöver belysningen i ligghallen inte vara fast monterad om du har ordnat en bra belysning på något annat sätt.
 
Om du har ett stall för mjölkkor ska du låta dämpad belysning vara tänd under den mörka tiden på dygnet.
 
Fönster, belysningsanordningar och elektriska ledningar som dina nötkreatur kan nå ska vara utformade så att det inte finns risk att djuren skadas av dem.

Har du sjuka djur ska du kunna ta hand om dem i en sjukbox


Nötkreatur som behöver särskild vård ska kunna tas om hand lösgående i ett närbeläget utrymme, i en så kallad sjukbox. Där ska djuren kunna hållas individuellt.
 
Sjukboxen ska ha ett klimat som djuren är vana vid. För nötkreatur som går ute under den kalla årstiden eller som hålls i stallar med utomhusliknande klimat under vintern ska du ha behandlingsplatser som du kan värma upp om det behövs. Utrymmet bör kunna värmas upp till +10 °C inom en timme. Om utrymmet inte går att värma upp måste det vara anpassat på annat sätt så att ett djur som har svårt att hålla kroppstemperaturen inte förlorar för mycket av den kroppsvärme djuret behöver.
 
Om du har mjölkkor ska sjukboxen vara anpassad så att du också kan mjölka i den.
 
För lösgående nötkreatur bör det finnas minst 1 plats i sjukbox för vart 25:e djur. För bundna nötkreatur och utegångsdjur bör det finnas minst 1 plats för vart 50:e djur. För utegångsdjur och för djur som går på bete bör sjukboxen vara placerad eller utformad så att ett djur kan tas om hand i utrymmet inom en halvtimme.
 

Du ska anpassa stallets klimat till dina nötkreatur


Klimatet i stallet ska vara anpassat till dina nötkreatur och sättet som djuren hålls på. Du får inte ta in luft i en stallavdelning via ett utgödslings- eller urindräneringssystem. Du får inte heller ta in luft via ett annat utrymme som kan innehålla smittämnen eller luftföroreningar som kan påverka djurens hälsa negativt.
 
Utgödslingssystem ska vara utformade så att djuren i en stallavdelning inte kommer i direktkontakt med gödsel från en annan avdelning. Du ska kunna stänga öppningar mellan stallavdelningar och de ska vara stängda när de inte används.
 
I mekaniskt ventilerade stallar ska det finnas nödventilation.
 
Detta är gränsvärdena för luftföroreningar i stallet:
• ammoniak högst 10 ppm
• koldioxid högst 3 000 ppm
• svavelväte högst 0,5 ppm
• organiskt damm högst 10 mg/m3
 

Olika krav på luftfuktighet beroende på om stallet är isolerat eller inte


Huvudregeln är att relativa luftfuktigheten i ett värmeisolerat stall under vintern högst får vara 80 procent. Undantaget är om temperaturen i stallet är lägre än 10 °C. Då gäller tabellens värden på högsta tillåtna relativ luftfuktighet vid respektive innertemperatur i stallet.
Högsta relativa luftfuktigheten som du får ha i dina värmeisolerade stallar om temperaturen är mellan 0 och +10C

Stalltemperatur +°C

Högsta tillåtna relativa luftfuktighet, %

     
9 81      
8 81      
7 83      
6 84      
5 85      
4 86      
3 87      
2 88      
1 89      
0 90      
I ett oisolerat stall får den relativa fuktigheten inne i stallet överstiga uteluftens relativa fuktighet med högst 10 procentenheter. Om till exempel uteluftens relativa luftfuktighet är 78 procent får stalluftens relativa luftfuktighet högst vara 88 procent.

Bullret i stallet får inte vara för högt


Buller ska hållas på en låg nivå. Bullret i stallar får inte ha en sådan nivå och frekvens att det påverkar dina nötkreaturs hälsa negativt. I ett stall får djuren endast tillfälligt utsättas för mekaniskt buller som överstiger 65 dBA.

Ha en plan för hur du ska sköta djuren bra om det blir elavbrott


Du ska ha en bra plan för hur du ska kunna upprätthålla djurskyddet om det blir elavbrott.

Larm i stallet ska varna dig om det blir för varmt i stallet


Om du har kalvar i ett stall som är mekaniskt ventilerat ska det finnas ett larm som varnar för övertemperatur, strömavbrott och fel på larmanordningen. Om du håller dina kalvar tillsammans med kor räcker det om larmet varnar för övertemperatur.
 
Larmanordningen ska från och med den 1 oktober 2009 vara utformad så att du uppmärksammas på ett betryggande sätt när larmet går. Du ska kontrollera utrustningen regelbundet och alltid före det att du sätter in en ny omgång med djur.
 
Även om du har ett mekaniskt ventilerat stall utan krav på larm bör stallet vara utrustat med en larmanordning om ett fel på ventilationen skulle kunna orsaka att djuren får lida.

Börjar stallet brinna ska du kunna rädda djuren

Mer information
Bestämmelser
Organisationer
Senast uppdaterad: 2014-01-16