Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida

Kalvning och kalvar

Kor och kvigor ska vara lösgående när de kalvar


Vid kalvning får du bara använda mekaniska hjälpmedel när en veterinär godkänner det.

Huvudregeln är att kor och kvigor ska kalva lösgående. Kon eller kvigan får dock vara uppbunden under kalvningen om

 • det skulle uppstå problem vid kalvningen
 • du har en uppbunden besättning och kalvningsboxen är upptagen för en annan kalvning
 • du inte kunnat förutse den närmre tiden för kalvningen.

Om du måste binda upp en ko eller kviga som ska kalva ska du också täcka över gödselrännan bakom djuret som kalvar.

Kravet på att kor och kvigor ska kalva lösgående träder i kraft den 1 augusti 2012 för de besättningar som den 1 augusti 2007 inte omfattades av kravet på att ha kalvningsbox.

Har du kor eller kvigor som ska kalva måste du ha en kalvningsbox


Om du har en nötkreatursbesättning där det finns kor eller kvigor som ska kalva ska du se till att det finns kalvningsboxar inför kalvningen. I besättningar som den 1 augusti 2007 inte omfattades av kravet på kalvningsbox träder bestämmelsen i kraft den 1 augusti 2012.

De utrymmen som används som kalvningsplatser ska från och med den 1 augusti 2012 vara utformade och användas på ett sådant sätt att du kan rengöra dem regelbundet utan problem. Du ska också kunna desinficera utrymmet om det behövs. Du bör göra rent kalvningsboxarna noga före varje kalvning. Du bör också lägga nytt strö i kalvningsboxen innan varje kalvning.

Behovet av antalet kalvningsplatser beror på hur många kor och kvigor du har som förväntas kalva. Hur många kalvingsplatser du behöver ha beror också på hur koncenteret under året som kalvningarna äger rum.

Du bör ha minst en kalvningsplats per

 • 50 kor, om kalvningarna sker sommartid ute på betesmarken
 • 45 kor, om kalvningarna sker jämnt utspridda under hela året
 • 35 kor, om kalvningarna sker under 9 månader
 • 25 kor, om kalvningarna sker under 6 månader
 • 15 kor, om kalvningarna sker under 4 månader
 • 10 kor, om kalvningarna sker under 2 månader

Ha inte för många djur i gruppkalvningsboxen


Om dina kor eller kvigor ska kalva i en gruppbox avsedd för kalvning, en så kallad gruppkalvningsbox, bör kalvningarna ske omgångsvis. Att kalvningarna sker omgångsvis betyder att alla kor i den gruppen som ska kalva hinner kalva och lämna boxen innan du sätter in ett nytt djur eller ny djurgrupp i boxen. Gruppen med kor i boxen bör inte vara större än att alla kor har hunnit kalva inom tio dagar. Innan du sätter in en ny grupp med djur i boxen bör du göra rent boxen noga och lägga in nytt strö.
 

Så här ska du sköta dina kalvar


Som kalv räknas ett nötkreatur som är högst sex månader gammalt. Så här ska du sköta dina kalvar:
 • Nyfödda kalvar ska få råmjölk senast sex timmar efter födseln.
 • Kalvar som du håller inomhus ska du se till minst två gånger om dagen.
 • Dina kalvar ska ha foder minst två gånger om dagen.
 • Senast från två veckors ålder ska kalvarna ha fri tillgång till grovfoder.
 • Boxar för kalvar upp till en månads ålder ska ha strö av halm eller annat liknande material.
 • Om du efter den 1 augusti 2012 använder dränerande golv som liggyta för kalvar som är äldre än en månad, men högst fyra månader gamla, ska liggytan vara av gummi eller annat mjukt material.
 • En sjuk kalv ska ha ständig tillgång till dricksvatten.
 • Om vädret är mycket varmt ska dina kalvar ha ständig tillgång till dricksvatten.
 • Du får inte binda upp kalvar.
 • Kor bör alltid kunna få slicka sina nyfödda kalvar.

För det mesta ska du hålla flera kalvar ihop


Huvudregeln är att du inte får hålla dina kalvar i ensambox om de är över åtta veckor gamla. Denna bestämmelse gäller inte om du har färre än sex kalvar i din besättning och du inte kan hålla dem i lämpliga åldersgrupper.
 
Ensamboxar för kalvar ska ha täta mellanväggar från golvet och upp till 0,80 meters höjd. Över 0,8 meters höjd ska boxen ha genombrutna mellanväggar som tillåter ögonkontakt och direkt beröring mellan kalvarna.

Kalvarna ska vara avvanda innan du flyttar dem till en annan besättning


Innan du flyttar en kalv till en annan besättning bör den vara minst 1 månad. Den bör också ha uppnått en normal vikt för sin ras och ålder.

När du ska flytta dina kalvar bör du förbereda dem genom att några veckor innan flytten anpassa deras foder till mjölkersättning, kraftfoder och hö. Avvanda kalvar som du ska flytta till en annan djurbesättning bör ha varit avvanda minst två veckor innan du flyttar dem.

I lösdriftsstall ska du ha ett särskilt utrymme för kalvar


Om du har ett lösdriftsstall för amkor eller dikor ska det finnas särskilda utrymmen för kalvar upp till tre månaders ålder, så kallad kalvgömma. Gömman ska vara minst 0,9 kvadratmeter per kalv. Kalvgömmor behöver inte finnas sommartid i ligghallar. En ligghall är ett stall med liggplatser för lösgående djur. Djuren ska inte hållas instängda i stallet utan de ska själva kunna välja när de vill använda det.

Tar du emot fler än 50 kalvar på ett år måste du ha ett mottagningsstall


Du behöver ha ett mottagningsstall om du varje år tar emot fler än 50 kalvar som är yngre än fyra månader och kalvarna kommer från mer än en besättning. Om kalvarna kommer från fler än fem besättningar ska du använda dig av omgångsuppfödning i mottagningsstallet. Det får då gå som längst tre veckor mellan det att första och sista kalven i omgången sätts in i mottagningsstallet. Du bör hålla kalvgruppen i mottagningsstallet i minst fem veckor efter det att den sista kalven sattes in.

Du behöver inte ha ett mottagningsstall om du varje år tar emot högst 50 kalvar som är yngre än fyra månader. Den avdelning du då använder för kalvarna får ha högst 100 platser.

Huvudregeln är att ett mottagningsstall får innehålla högst 100 platser. Undantaget är om djuren får stanna i mottagningsstallet ända fram till slakt och du föder upp dem omgångsvis. Då får du ha upp till 150 djurplatser.

Ditt mottagningsstall ska vara utformat så att du kan ta kalvarna till och från stallavdelningen utan att de ska behöva passera via en annan stallavdelning.
 
Om du föder upp växande nötkreatur bör du föda upp dem omgångsvis.
 
Ett uppfödningsstall för djur som du tagit emot i ett mottagningsstall bör inte ha fler än 300 djur.

Larm i stallet ska varna dig om det blir för varmt i stallet


Om du har kalvar i ett stall som är mekaniskt ventilerat ska det finnas ett larm som varnar för övertemperatur, strömavbrott och fel på larmanordningen. Om du håller dina kalvar tillsammans med kor räcker det om larmet varnar för övertemperatur.
 
Larmanordningen ska från och med den 1 oktober 2009 vara utformad så att du uppmärksammas på ett betryggande sätt när larmet går. Du ska kontrollera utrustningen regelbundet och alltid före det att du sätter in en ny omgång med djur.
 
Även om du har ett mekaniskt ventilerat stall utan krav på larm bör stallet vara utrustat med en larmanordning om ett fel på ventilationen skulle kunna orsaka att djuren får lida.
Mer information
Bestämmelser

Kontakt

Sidan senast uppdaterad:   2013-07-03