Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida

Därför är det viktigt att bevara svenska husdjursraser

Att bevara och uthålligt nyttja våra husdjursraser är viktigt på många olika sätt:
  • Genom att bevara mångfalden inom husdjursraserna är dessa bättre rustade för att möta nya miljöer och villkor. Det kan bidra till att trygga livsmedelsförsörjning och att bekämpa fattigdom internationellt.
  • Vissa husdjursraser av nötkreatur, får och getter är viktiga för att vårda naturen.
  • Många av våra husdjursraser, särskilt flera av de hotade, utgör ett levande kulturarv.
  • Det finns även ekonomiska, praktiska, vetenskapliga, etiska och estetiska skäl att bevara mångfalden bland husdjursraserna.

Vad gör Jordbruksverket?


Genom ett hållbart nyttjande av hotade husdjursraser tryggar vi att dessa raser bevaras för framtiden. Jordbruksverket har dessutom det övergripande ansvaret för att de svenska raser som idag inte är utrotningshotade förvaltas på ett långsiktigt hållbart sätt.

Vi har utfört flera olika uppdrag i syfte att uppnå de mål som finns för de svenska husdjursgenetiska resurserna. Husdjurgenetiska resurser är den biologiska mångfald av husdjur som nyttjas eller kan nyttjas av människan, främst för livsmedelsförsörjningen. För att framförallt säkra hotade husdjursraser har underlag för beredskapsplaner för husdjursgenetiska resurser tagits fram. I uppdraget att föreslå ett nytt delmål för husdjursgenetiska resurser i miljömålet Ett rikt odlingslandskap har Jordbruksverket föreslagit flera åtgärder för att uppnå delmålet.
 

Två arbetsgrupper


Knutna till Jordbruksverket finns det två arbetsgrupper som arbetar med frågor som berör förvaltningen av våra husdjursraser.
  • Samarbetsgruppen för information om hotade svenska husdjursraser har som uppgift att förbättra informationen omkring dessa raser, dels mellan organisationer och dels till allmänheten. I gruppen ingår bland annat representanter för rasföreningar, djurparker och naturbruksgymnasier.
  • Jordbruksverkets referensgrupp för husdjursgenetiska resurser är ett rådgivande organ till Jordbruksverket i frågor som rör husdjursavel och bevarandearbete.
Minnesanteckningar från grupperna hittar du till höger.

Vill du läsa mer?

Kontakt


Ring kundtjänst: 0771-223 223

Sidan senast uppdaterad:   2013-08-27