Utskrift från Jordbruksverket
22 september 2014
Du är här:

CITES-intyg för pälsar och pälsaccessoarer

Många pälsar är tillverkade av djurarter som i dag är utrotningshotade. Därför finns det stränga bestämmelser för alla kommersiella aktiviteter med pälsar av dessa arter. Den här informationen vänder sig till dig som vill sälja, köpa, annonsera ut, förevisa med mera en päls eller en pälsaccessoar. Längst ner på sidan finns information om pälsar av djurarter som inte är hotade.

EU-förbud för alla kommersiella aktiviteter med päls av hotade arter


EU har listat de mest hotade djurarterna. I bilaga A i EU-förordningen om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handel med dem finns de arter av levande djur och produkter från döda djur som kräver mest skydd och som därför omfattas av de strängaste bestämmelserna.

Huvudregeln är att inom EU gäller förbud mot all försäljning, köp, förevisning, annonsering och andra kommersiella aktiviteter med pälsar från de mycket hotade arterna som finns listade i bilaga A. Förbudet omfattar också arter som ägaren inte skaffat eller fört in till EU på lagligt sätt och som är listade i bilaga B.

Jordbruksverket kan efter ansökan och särskild prövning tillåta undantag från EU:s förbud för till exempel

 • exemplar som importerats till EU enligt gällande regler
 • exemplar som förvärvats innan särskild reglering trädde i kraft
 • exemplar som på ett lagligt sätt tagits från naturen i ett EU-land.
Om Jordbruksverket tillåter undantag utfärdas ett så kallat CITES-intyg för kommersiella aktiviteter.

Till vänster finns mer information om handel med utrotningshotade arter inom EU.

Arter som är listade på EU-bilaga A


Här är exempel på arter som omfattas av förbudet då de är listade på EU:s bilaga A. Har du en päls av en sådan art kan du behöva ansöka om CITES-intyg
 • Leopard (Panthera pardus)
 • Gepard (Acinonyx jubatus)
 • Jaguar (Panthera onca)
 • Ozelot (Leopardus pardalis)
 • Varg (Canis lupus)
 • Lo (Lynx lynx)
 • Brunbjörn (Ursus arctos)
Den fullständiga artlistan finns till höger i bilagorna A-D till EU- förordningen om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handel med dem. Kontakta Jordbruksverket om du är osäker.

Om du har en päls som är tillverkad eller bearbetad före den 3 mars 1947


Om du har en päls från en A-listad art och pälsen är tillverkad eller bearbetad (ändrad/omsydd) före den 3 mars 1947, och om du på ett trovärdigt sätt också kan styrka detta, får du sälja pälsen inom EU utan CITES-intyg från Jordbruksverket.

Detta innebär att du, oavsett i vilket kommersiellt syfte du ska använda pälsen, måste kunna styrka på ett trovärdigt sätt att pälsen är så gammal att den verkligen är undantagen från kravet på intyg, det vill säga att den är tillverkad eller bearbetad före den 3 mars 1947. Om länsstyrelsen eller polisen gör en kontroll i samband med att du till exempel annonserar ut eller säljer pälsen och du inte kan styrka pälsens ålder, kan du komma att åtalas för artskyddsbrott.

Om det finns några tveksamheter om hur gammal pälsen är ska du ansöka om undantag, det vill säga CITES-intyg, hos Jordbruksverket.

Krav på CITES-intyg


Du ska ansöka om CITES-intyg i följande fall:
 • Om du har en päls från en A-listad art och denna päls är tillverkad eller bearbetad (ändrad/omsydd) efter den 3 mars 1947.
 • Om du har en päls från en A-listad art och denna päls är tillverkad eller bearbetad (ändrad/omsydd) före den 3 mars 1947, men du kan inte styrka pälsens ålder. Du kan däremot styrka på ett trovärdigt sätt att du har förvärvat pälsen på ett lagligt sätt efter den 3 mars 1947.

Så här ansöker du om CITES-intyg


Här kan du se vad som ska finnas med i en ansökan om undantag för att kunna sälja en päls eller ett pälsföremål. För att vi ska kunna behandla ditt ärende är det viktigt att du fyller i blanketterna så noggrant som möjligt. Observera att varje ansökan bara kan gälla en päls eller ett pälsföremål.

Ansökningsblanketter


Du ska fylla i tre blanketter. Du hittar dem till höger. Till blanketten för ursprungsuppgifter ska du lägga till ett separat papper där du skriver hur du skaffade pälsen och vilket år det skedde. Du ska också uppge namn och adress på eventuella tidigare ägare. Dessutom ska du lägga till ett intyg från någon utomstående person som styrker uppgifterna.

Fotografier av pälsen


Du ska skicka med
 • två fullt lika fotografier som visar hela pälsen från framsidan
 • två fullt lika fotografier som visar hela pälsen från baksidan
 • två identiska fotografier som tydligt visar någon detalj på pälsen, exempelvis körsnärens namnetikett
Fotografierna ska vara cirka 10 x 15 cm. De ska vara i färg, tydliga och skarpa och tryckta på ett normalbeständigt fotopapper.

Dokumentation som visar hur länge du haft pälsen


Hur denna dokumentation ser ut kan variera från fall till fall. Det kan till exempel vara:
 • kvitton från när pälsen inköptes eller från förvaring hos körsnär
 • papper från försäkringsbolag, om pälsen varit försäkrad
 • äldre fotografier där pälsen kan identifieras på en del av fotografiet
 • intyg från någon utomstående person som styrker att pälsen funnits hos dåvarande ägare under ett visst årtal (1960-talet eller tidigt 1970-tal, gärna så långt tillbaka i tiden som möjligt).
Observera att det måste vara en ojävig person, inte någon familjemedlem eller annan nära släkting, som skriver intyget. Det ska skrivas på ett separat papper och personen som intygar ska uppge sitt namn, personnummer, adress och telefonnummer. Personen ska skriva under med datum, namnteckning och namnförtydligande.

Betalning för ansökan


Innan du skickar in din ansökan måste du betala en ansökningsavgift på 350 kronor för handläggningen av ärendet. Du betalar via Jordbruksverkets bankgirokonto 5693-2486. Glöm inte att ange namn och adress samt att märka inbetalningen med nummer 10504-CITES. Tillsammans med din ansökan bifogar du en kopia på att du har betalat in avgiften.

Om du inte får ett CITES-intyg


Om Jordbruksverket anser att det inte finns tillräckligt med underlag för att tillåta undantag får du avslag på din ansökan. Du får inget CITES-intyg och kan därför inte sälja pälsen.

Ett alternativ kan då vara att du skänker bort pälsen. Då bör du skriva ett gåvobrev där det framgår att pälsen skänks bort som gåva och utan krav på motprestation och att den som fått pälsen inte får sälja den eller använda den i annat kommersiellt syfte. Gåvobrevet ska vara daterat och undertecknat av dig och mottagaren. Du får inte tillbaka ansökningsavgiften på 350 kronor även om du får avslag på din ansökan.

Att exportera päls till länder utanför EU


Observera att om du vill sälja eller skicka en päls av en utrotningshotad art till något land utanför EU, till exempel Norge, måste du ansöka hos Jordbruksverket om ett CITES exporttillstånd för din päls, oavsett hur gammal den är.

Pälsar av djurarter som inte är hotade


Det finns också pälsar från djurarter som ännu inte är utrotningshotade. Om du äger en sådan päls kan du sälja den utan tillstånd från Jordbruksverket. Här ger vi några exempel på pälsar du kan sälja, köpa eller annonsera ut utan att kontakta Jordbruksverket:
 • Bisam (Ondatra zubethicus)
 • Fjällräv, polarräv, blå eller vit (Vulpes lagopus)
 • Europeisk bäver (Castor fiber)
 • Rödräv/Silverräv (Vulpes vulpes)
 • Persian, karakulfår (Ovis aries)
 • Prärievarg, coyote (Canis latrans)
 • Sumpbäver, nutria (Myocastor coypus)
 • Mink (Mustela vision)
 • Tvättbjörn, sjubb (Procyon lotor)
 • Sobel (Martes zibellina)

Böter eller fängelse för brott mot EU:s förbud


Det är straffbart att bryta mot EU:s förbud mot kommersiella aktiviteter med hotade arter. Om du annonserar olovligt om att till exempel köpa, sälja eller skänka en A-listad art, eller på annat sätt begår artskyddsbrott, kan du komma att åtalas för detta. Om du fälls döms du att betala böter eller till fängelse i upp till fyra år.
Senast uppdaterad: 2014-07-02