Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida

Förenklad import, export och återexport av personliga tillhörigheter och hushållsföremål

Du behöver tillstånd för att föra delar eller produkter från hotade djur och växter till eller från EU. För vissa jakttroféer, personliga tillhörigheter och hushållsföremål gäller något enklare regler. I den här texten sammanfattar vi de bestämmelser som du måste känna till och följa. Om du ertappas med att passera gränsen med illegala delar eller produkter från djur och växter, tar tullen dem i beslag. Du kan komma att åtalas för artskyddsbrott. Om du fälls döms du att betala böter eller till fängelse i upp till fyra år.

Vad är personliga tillhörigheter och hushållsföremål?


För att något ska anses vara en personlig tillhörighet eller hushållsföremål måste det
 • vara dött
 • tillhöra en privatperson
 • vara eller bli en del av personens normala ägodelar, till exempel souvenirer eller troféer som skaffats genom egen jakt
 • ingå i bagaget vid resa
 • ingå i flyttlasset vid flyttning.
Jakttroféer från djur som du skjutit själv behöver dock inte ingå i bagaget vid resa eller i flyttlasset vid flyttning för att räknas som personliga tillhörigheter.

Det är tullen som kontrollerar att ovan nämnda förutsättningar är uppfyllda när varor förs in i eller ut ur landet. I tveksamma fall kan tullen samråda med Jordbruksverket.

Varorna får inte användas i kommersiella aktiviteter


För att du som för varor till Sverige från ett land utanför EU ska kunna använda dig av de förenklade reglerna får det du för in inte användas i kommersiella sammanhang.  

Vad menas med kommersiella aktiviteter


Att varan inte får användas i kommersiella aktiviteter innebär att du till exempel inte får
 • sälja varan
 • annonsera om försäljning
 • erbjuda någon att köpa
 • förevisa eller på annat sätt använda varan i vinstsyfte
 • annonsera om att skänka bort varan.

Det här innebär de förenklade reglerna för privatpersoner som bor i ett EU-land eller som är på väg att bosätta sig i ett EU-land


För att räknas som permanent bosatt i ett EU-land måste du tillbringa mer än 185 dagar per år i ett EU-land. Det är viktigt att du tar reda på vilka arter som är listade i de olika bilagorna (A, B, C och D) i EU:s förordning om skydd av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem. Bilagorna finns till höger.

Import

 • Första gången du importerar en art som är listad i bilaga A måste du ha ett importtillstånd från Sverige samt ett exporttillstånd från landet utanför EU som du importerar ifrån. Tillstånden ska du i original visa för tullen vid införseln. Du ska lämna båda originalen till tullen och spara kopiorna för egen del.
 • Första gången du importerar en art som är listad i bilaga B måste du ha ett exporttillstånd i original samt en kopia av detta. Du ska lämna originalet till tullen och spara kopian för egen del.
Det förekommer att exportländer inte utfärdar exporttillstånd för personliga tillhörigheter på bilaga B. I sådana fall ska du vända dig till Jordbruksverket för att ansöka om importtillstånd. Det behövs inget tillstånd för att importera personliga tillhörigheter eller hushållsföremål av arter listade på bilaga C och D.

Återimport


När du återimporterar personliga tillhörigheter eller hushållsföremål från en art listad i bilaga A eller B, som tidigare förts ut ur EU, krävs inget tillstånd. Men du måste kunna visa något av följande för tullen:
 • EU-importtillstånd (innehavarens kopia av importtillståndet)
 • EU-exporttillstånd (innehavarens kopia av exporttillståndet)
 • kopia av exporttillstånd eller återexporttillstånd från avsändarlandet vid första importen som ägde rum till EU (gäller enbart B-listade arter)
 • något som bevisar att du tidigare har införskaffat föremålet på rätt sätt inom EU, till exempel kvitto eller CITES-intyg. I detta dokument måste det framgå tydligt vilken art föremålet är tillverkat av.

Export

 • Första gången du exporterar en art som är listad i bilaga A eller B måste du ha ett exporttillstånd som du ska visa för tullen. Tänk på att kontakta mottagarlandet i förväg för att ta reda på om du måste ansöka om importtillstånd där.
 • Det behövs inga tillstånd för export av arter listade i bilaga C och D.

Återexport


När du återexporterar personlig tillhörighet eller hushållsföremål från en art listad i bilaga A eller B, som tidigare importerats till EU, krävs inget tillstånd. Men du måste kunna visa något av följande för tullen:
 • EU-importtillstånd (innehavarens kopia av importtillståndet)
 • Kopia av exportdokument eller återexportdokument från land utanför EU
 • Något som bevisar att du tidigare har införskaffat föremålet på rätt sätt inom EU. I detta dokument måste det framgå tydligt vilken art föremålet är tillverkat av.

Det här innebär de förenklade reglerna för privatpersoner som bor utanför EU


Privatpersoner som inte har sin hemvist i ett EU-land, dvs. tillbringar mindre än 185 dagar per år i ett EU-land, får ta med personliga tillhörigheter eller hushållsföremål från eller till ett land utanför EU utan att ha ett import- eller exporttillstånd. Det gäller alla arter som finns i bilagorna A-D.

För vissa personliga tillhörigheter krävs det inga tillstånd


Det finns ett generellt undantag från kravet på import-, export- och återexporttillstånd för vissa personliga tillhörigheter som är listade i bilaga B, men då gäller i stället följande regler:
 • Undantaget gäller endast produkter och inte levande djur.
 • Undantaget gäller endast produkter från arter som är listade i EU:s bilaga B. För arter som är A-listade finns inte några undantag, du måste alltid ha CITES-tillstånd för dessa.
 • Du måste själv ha med dig föremålet när du reser. Det måste ingå i ditt bagage och du kan inte skicka hem det exempelvis med post eller med en annan person. Föremålet får däremot ingå i ditt flyttlass om du flyttar.
 • När du tagit in föremålet i EU får du inte sälja det eller på annat sätt använda det i kommersiellt syfte.
Undantagen gäller följande:
 • Kaviar från stör - högst 125 gram per person - under förutsättning att behållaren är märkt enligt gällande bestämmelser. Undantaget gäller inte kaviar från de A-listade arterna Kortnosad stör (Acipenser brevirostrum) och Europeisk stör (Acipenser sturio).
 • Sjöhästar (Hippocampus spp.) — upp till fyra döda exemplar per person.
 • Regnrör från kaktusstammar (Cactaceae spp.) — upp till tre stycken per person.
 • Skal av jättevingsnäcka (Strombus gigas) — upp till tre stycken per person.
 • Skal av musslan Tridacnidae spp. Upp till tre exemplar per person, men högst tre kilo totalt per person. Ett intakt skal eller två matchande halvor räknas som ett exemplar.
 • Bearbetade föremål, till exempel väskor, bälten eller urarmband av arter som ingår i Crocodylia spp. Undantaget gäller inte kött eller jakttroféer som kräver tillstånd vid import. Observera att undantaget gäller endast de arter av Crocodylia spp. som är listade i EU-bilaga B. Arter i EU-bilaga A ingår inte i detta undantag. Här ger vi exempel på A-listade arter som inte får tas in enligt undantagsreglerna: Kinesisk alligator, Colombiansk glasögonkajman, Pansarkrokodil, Orinocokrokodil, Filippinsk krokodil, Sumpkrokodil, Kubakrokodil, Siamesisk krokodil, Dvärgkrokodil (Trubbnoskrokodil), Falsk gavial och Gangesgavial.

Vissa arter av Crocodylia spp. finns upptagna i både EU-bilaga A och B, beroende på i vilket land djurpopulationerna förekommer. Listkrokodil, Moreletkrokodil, Nilkrokodil, Spetskrokodil, Brednoskajman och Morkajman (Svart kajman) är exempel på sådana arter. Det är alltså inte självklart att du kan köpa ett föremål av dessa arter och ta med hem eftersom arten kan vara A-listad. Kontakta Jordbruksverket om du vill ha mer information.
 

För vissa arter krävs veterinärt införseltillstånd eller sundhetscertifikat


Observera att det krävs veterinära tillstånd för vissa produkter även när det gäller personliga tillhörigheter eller hushållsföremål. För växtprodukter kan krävas så kallat sundhetscertifikat. Kraven ställs av smittskyddsskäl.
Mer information
Blanketter
Bestämmelser

Kontakt

Sidan senast uppdaterad:   2013-06-07