Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida

Stallmiljö för hästar

Stallar och andra förvaringsutrymmen ska ge din häst skydd och vara så rymliga att alla hästar i utrymmet kan ligga samtidigt och röra sig obehindrat. Utrymmena ska utformas så att din häst kan bete sig naturligt.

Om du har fem hästar eller fler i stallet behöver du ansöka om förprövning innan du bygger ett stall. Mer information hittar du under förprövning till vänster.
 

Inredning och utrustning i stallet får inte skada din häst


Inredning och utrustning i stallet får inte riskera att skada din häst eller på något annat sätt vara en risk för hästens hälsa.

Från och med den 1 augusti 2010 ska du se till att boxväggar eller boxdörrar, samt skiljeväggar mellan spiltor, är utformade så att din hästs sociala behov tillgodoses. Väggar och dörrar måste kunna stå emot hästsparkar.

Du får inte bygga nya spiltor som ska användas för din hästs dygnsvila. De spiltor som du redan har får du fortfarande använda för hästens dygnsvila. Det är tillåtet att bygga spiltor som ska användas för till exempel utfodring och skötsel av din häst.

Utforma väggar i boxar och spiltor på bästa sätt


Boxväggar, boxdörrar och skiljeväggar mellan spiltor ska vara utformade så att skaderisken minimeras. Din häst ska inte kunna fastna med till exempel hovar eller käke. Hästarna ska också kunna äta och dricka i lugn och ro. Dessutom bör hästarna kunna se och höra varandra och gärna ha möjlighet till fysisk kontakt. Hästar som är aggressiva mot varandra ska inte kunna skada eller störa varandra.

Strö golv och liggytor i spiltor och boxar


Golv och liggytor ska ha en jämn och halkfri yta. Golv i spiltor och boxar ska vara försett med ströbädd eller på annat sätt ge en god liggkomfort.
 

Ge hästarna dagsljus i stallet


Ett häststall ska ha fönster eller andra insläpp för dagsljus. Stallet ska ha fast monterad belysning som inte orsakar din häst obehag. Belysningen ska göra det möjligt för dig att se till din häst utan svårighet. Kravet på fast monterad belysning gäller inte i ligghallar för utegångsdjur, där kan belysning vara ordnad på något annat sätt.
 
Fönster, belysningsanordningar och elektriska ledningar som din häst kan nå, ska vara utförda så att det inte finns risk att hästen skadas på dem.         
 

Ha ett särskilt utrymme för sjuka hästar


Sjuka hästar ska kunna tas om hand i ett närbeläget utrymme där djuren vid behov ska kunna hållas lösgående individuellt. Utrymmet för sjuka hästar ska ha ett klimat som hästarna är vana vid. För hästar som går ute under den kalla årstiden ska utrymmet för sjuka hästar kunna värmas upp eller på annat sätt vara anpassat så att hästarnas behov av termisk komfort tillgodoses. Utrymmet för sjuka hästar ska minst ha de minimimått som gäller för box.
 
Om en veterinär säger att du kan hålla en sjuk häst på något annat sätt än det vi beskriver här ovanför går det också bra. Om hästarna hålls i grupp eller står uppbundna i spilta måste storleken på utrymmet för sjuka djur anpassas till antalet hästar. Utrymmet bör vara stort nog att hysa var 25:e häst.
 

Anpassa stallklimatet efter din häst


Klimatet i stallet ska vara anpassat till din häst och sättet hästen hålls på. Du ska se till att din häst alltid får frisk luft. Det får inte strömma luft från utgödslingen till stallet. Du ska se till att stallet inte blir fuktigt, eftersom din hästs luftvägar kan skadas av fuktig stallmiljö. Din häst får endast tillfälligt utsättas för luftföroreningar. I mekaniskt ventilerade stallar ska det finnas nödventilation.

Håll rent och torrt i stallet


Du ska hålla rent i stallet och i andra förvaringsutrymmen för din häst. Ströbäddar och ströade liggplatser ska hållas torra och rena. Strömedlet ska vara lämpligt för din häst och ha bra hygienisk kvalitet. Du ska rengöra hela stallet noggrant minst en gång varje år.
 

Undvik buller i stallet


Buller ska hållas på en låg nivå. Bullret i stallar får inte ha en sådan nivå och frekvens att det påverkar din hästs hälsa negativt. I stall får hästar endast tillfälligtvis utsättas för mekaniskt buller som överstiger 65 dBA.
 

Planera för eventuella elavbrott


Du ska ha en godtagbar plan för hur djurskyddet ska skötas vid elavbrott.
 

Följ rekommendationer för brandskydd


Om du bygger ett nytt stall, eller bygger om eller till ett gammalt stall, ska du se till att det finns ett byggnadstekniskt skydd mot brand. Byggnaden ska också utformas så att det finns möjlighet att rädda djuren om det skulle börja brinna. Du bör följa Lantbrukets Brandskyddskommittés rekommendationer.
 
Mer information
Bestämmelser
Organisationer

Kontakt