Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida

Stallmiljö för fjäderfän

Planera stallet så att du undviker gödselspill


I stallar för värphöns och unghöns ska du utforma inredningen så att djuren inte blir smutsiga av spill från foder, vatten eller gödsel. Har du ett system med plats för fler än 350 djur får sittpinnarna inte vara placerade direkt  över ströbädden. I ett flervåningssystem för frigående höns ska våningsplanen placeras så att spillningen inte kan falla ner på våningsplanen under.

Krav på burar, golv och matsystem.


Golvet i redet får inte vara konstruerat så att värphönsen ligger direkt på ett nät. Höns ska kunna gå ordentligt på dränerade golv och ge stöd åt de främre klorna på varje fot.
 
Utfodrings- och vattningssystem ska du utforma så att djuren kan äta lugnt och naturligt och det ska alltid finnas gott om plats för djuren.

Burar för unghöns och värphöns ska ha täta väggar. Burar för värphöns ska dessutom ha klonötare.

Ljus i stallet


Fjäderfästallar ska ha fönster eller andra ljusinsläpp för dagsljus. Har du ett stall som du började använda redan före den 1 januari 1994 och som saknar fönster eller andra ljusinsläpp för dagsljus behöver du inte sätta in fönster. Om du däremot gör en ombyggnad eller tillbyggnad där det behövs att du gör en förprövning så måste du installera fönster eller annat ljusinsläpp för dagsljus. Det är viktigt att ljuset sprids jämnt i huset så att inte soliga fläckar uppstår dit djuren lätt flockar sig och och, om de är många, då riskerar att kvävas.

Stallarna ska ha belysning som är fast monterad och som inte ger djuren obehag. Du ska också kunna se djuren utan problem. Har du ett stall för mer än 350 värphöns ska du tända och släcka belysningen genom en automatisk, tidsstyrd dimfunktion eller motsvarande. Det är viktigt att efterlikna gryning och kväll, så att inte ljuset tänds och släcks abrupt, vilket skrämmer djuren och inte ger dem tid att uppsöka sina viloplatser.
 
Värphöns bör ha en minst åtta timmars lång sammanhängande mörkerperiod per dygn. Slaktkycklingar bör ha en sammanhängande mörkerperiod på minst fyra timmar per dygn.
 
Du ska se till att fönster, lampor och elektriska ledningar som djuren kan nå har lämpliga skydd eller är utformade så att djuren inte kan skada sig.
 

Om strömmen går, måste du veta vad du ska göra


Du ska ha en plan för hur du ska kunna sköta dina djur på ett bra sätt om det blir elavbrott. Har du ett stall för fler än 2 000 djur bör du ha ett reservelverk.
 

Luften ska vara bra för dina djur


Klimatet i stallet ska vara anpassat till djuren och det sätt som du håller djuren på.  Luften får inte ha för hög luftfuktighet. Luften får inte heller innehålla höga halter av ämnen som kan skada djuren.

Detta är gränsvärdena för luftföroreningar i stallet:
• ammoniak högst 10 ppm
• koldioxid högst 3 000 ppm
• svavelväte högst 0,5 ppm
• organiskt damm högst 10 mg/m3

Har du ett stall för värphöns eller unghöns som hålls i envåningssystem så är gränsvärdet för ammoniak 25 ppm. Observera att höga halter av ammoniak kan skada luftrör och slemhinnor, varför så höga värden som 25 ppm bör djuren inte utsättas för under längre tid. Den luft som går in i stallet får inte komma in via utgödslingssystemet eller någon annanstans ifrån som gör att luften kan innehålla luftföroreningar och smittoämnen.
 

Olika krav på luftfuktighet beroende på om stallet är isolerat eller inte


Huvudregeln är att relativa luftfuktigheten i ett värmeisolerat stall under vintern högst får vara 80 procent. Undantaget är om temperaturen i stallet är lägre än 10 °C. Då gäller tabellens värden på högsta tillåtna relativ luftfuktighet vid respektive innertemperatur i stallet.
Högsta relativa luftfuktigheten som du får ha i dina värmeisolerade stallar om temperaturen är mellan 0 och +10C

Stalltemperatur +°C

Högsta tillåtna relativa luftfuktighet, %

     
9 81      
8 81      
7 83      
6 84      
5 85      
4 86      
3 87      
2 88      
1 89      
0 90      

Gödsla ut ofta för en bra stallmiljö


Om du gör en ombyggnad som kräver förprövning av ditt stall så ska du installera ett mekaniskt utgödslingssystem under det gödseldränerande golvet. Systemet ska vara konstruerat så att det regelbundet går att gödsla ut under det dränerande golvet. Du bör gödsla ut minst två gånger i veckan för att undvika dålig luft i stallet. Du kan läsa mer om förprövning här till vänster.

Om du lagrar gödseln inne i stallet, kan du få svårt att hålla ammoniaknivån under gränsvärdet. Även om du inte gör någon om- eller tillbyggnad som kräver förprövning av ditt stall så kan du behöva installera en mekanisk utgödsling.

Ett system för utgödsling ska vara konstruerat så att djuren i en avdelning inte kommer i kontakt med gödsel från en annan avdelning.
 

Larm i stallet är ett krav om du har mekanisk ventilation


Har du ett mekaniskt ventilerat stall för fler än 2 000 djur så måste du ha ett larm. Larmet ska varna för övertemperatur, strömavbrott och fel på larmanordningen.
 
Larmet ska vara utformat så att du säkert uppmärksammar det. Syftet med larmet är att om ventilationen går sönder, ska du hinna upptäcka det och hinna åtgärda felet innan djuren far illa. Även om det inte krävs larm i ditt stall är det mycket bra om du har det ändå.
 
Kontrollera larmet regelbundet och minst varje gång du sätter in en ny omgång med djur.
 

Bullret får inte vara för högt


Ljudet i stallet ska hållas på en låg nivå. Bara vid enstaka tillfällen får djuren utsättas för buller som är högre än 65 dbA. Om det är sommar och varm väderlek och systemet arbetar med så kallad "forcerad ventilation" är det i stallar med slaktkycklingar tillåtet med ljud på högre än 65 dbA. Bullernivån får inte överstiga 75 dbA.
Mer information

Kontakt

Sidan senast uppdaterad:   2012-08-15